"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » ნ?ნო ჯუღელ?
0

ნ?ნო ჯუღელ?

    თარიღი: 5-02-2017, 22:21

nino omaris asuli juReli, daibad 1986 wlis 10 Tebervals q. zestafonSi. 1992-2003 wlebSi swavlobdდადაამთავრა zestafonis raionis me-2 sviris #2 saSualo skolaSi. 2004_2008ww swavlობდადადაამთავრა saqarTvelos teqnikur universiteti kavSirgabmulobis fakultet?,specialobiT -  telekomunikacia. 2008_2013 ww -შ?მუშაობდა ss ”silqnetSi”, ADSL servisis ganyofilebis operatoris Tanamdebobaze დაშემდგომold_centr 100_100_is operatoris Tanamdebobaze. 2016 წლ?ს 1 მარტ?დან  მუშაობს  Sps airmaqsSi,operatoris Tanamdebobaze.


operatoris nomeri 557 792 792