"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » სიახლეები » TAO -ს განცხადება
0

TAO -ს განცხადება

    თარიღი: 14-02-2017, 17:37

 

 

 

გვ?ნდა გამოვეხმაუროთ ე.წ. „ფარულ? მოსმენებ?ს“ კანონმდებლობაშ? შესატან ცვლ?ლებებს და საკანონმდებლო წ?ნადადებებს, რომელ?ც საქართველოს პარლამენტ?ს ?ნტერნეტ გვერდზე 7 თებერვალს გამოქვეყნდა და შეეხება ახალ?, დამატებ?თ? რეგულაც?ებ?ს და ვალდებულებებ?ს დაწესებას ავტორ?ზებულ? პ?რებ?სთვ?ს, მათ შორ?ს მც?რე და საშუალო ?ნტერნეტ ოპერატორებ?სთვ?ს.
სამწუხაროდ, არ არ?ს დაკონკრეტებულ? თუ რომელ? ტ?პ?ს და სატელეკომუნ?კაც?ო მომსახურებ?ს ავტორ?ზებულ პ?რებს შეეხებათ ეს ვალდებულება, ?მავე სამაუწყებლო ქსელ?ს უზრუნველყოფაზე ავტორ?ზებულ პ?რებს – ე.წ. ტრანზ?ტულ მაუწყებლებს – ეს ვალდებულება ვერ დაეკ?სრება, საქართველოს ოპერატ?ულ-ტექნ?კურ? სააგენტოს ფუნქც?ებ?დან გამომდ?ნარე, და რომც დაეკ?სროს ვერ შესრულდება.

საქართველოს კანონპროექტ?ს მ?ხედვ?თ, „საჯარო სამართლ?ს ?ურ?დ?ულ? პ?რ?-საქართველოს ოპერატ?ულ-ტექნ?კურ? სააგენტოს შესახებ“ და საქართვლოს კანონშ? „ელექტრონულ? კომუნ?კაც?ებ?ს შესახებ“ წარმოდგენ?ლ? ცვლ?ლებებ? განსაკუთრებ?თ დ?სკრ?მ?ნაც?ულ?ა მც?რე და საშუალო ბ?ზნეს?ს მ?მართ და მ?ს? შესრულება სცდება ჩვენ? ასოც?აც??ს წევრ? და არაწევრ? მც?რე ოპერატორებ?ს შესაძლებლობებს. აღნ?შნულ? კანონპროექტ?ს არსებულ? რედაქც??თ ამოქმედება პ?რდაპ?რ დაემუქრება მც?რე და საშუალო ბ?ზნეს?ს წარმომადგენლებ?ს არსებობას სატელეკომუნ?კაც?ო ბაზარზე.
დაუკონკრეტებელ? ვალდებულებებ? და საქართველოს ოპერატ?ულ-ტექნ?კურ? სააგენტოსთვ?ს მ?ნ?ჭებულ? ფართო დ?სკრეც?ა ზრდ?ს ტექნ?კურ და ფ?ნანსურ რ?სკებს სატელეკომუნ?კაც?ო ბაზრ?ს მოთამაშეებ?სთვ?ს და არ შეესაბამება ფაქტობრ?ვ მდგომარეობას და არსებულ მოცემულობებს. სამწუხაროა, რომ აღნ?შნულ? საკანონმდებლო პაკეტებ?ს პროექტ?ს მომზადებ?ს პროცესშ? არ მოხდა სატელეკომუნ?კაც?ო ბაზრ?ს მოთამაშეებ?ს ჩართვა, რომელთა რაოდენობა 150 კომპან?ას აჭარბებს და რომელთა დ?დ? უმეტესობა მც?რე და საშუალო ბ?ზნეს ორგან?ზაც?აა.

კანონპროექტებშ? მრავლადაა ?მგვარ? რეგულაც?ებ?, რომლ?ს ამოქმედება ოპერატორებს აკ?სრებს შეუსაბამოდ მძ?მე და შეუსრულებელ რეგულაც?ებს. მათ შორ?ს უნდა გამოვყოთ ოპერატორებ?ს ვალდებულება, მოახდ?ნონ მათ? ქსელ?ს არქ?ტექტურ?ს და შესაბამ?ს? ?ნტერფე?სებ?ს მოდ?ფ?ც?რება სააგენტოს მოთხოვნებ?თ და სტანდარტებ?თ ?მგვარად, რომ შესაძლებელ? ?ყოს სააგენტოს მ?ერ რეალურ დროშ? მონაცემებ?ს მოპოვება, ასევე მონ?ტორ?ნგ?ს ს?სტემ?სთვ?ს რეალურ დროშ? მ?წოდებ?ს ტექნ?კურ? შესაძლებლობა კომუნ?კაც??ს რეალურ დროშ? მოპოვებ?ს სტაც?ონარულ? ტექნ?კურ? შესაძლებლობ?თ სააგენტოს მ?ერ განსაზღვრულ? არქ?ტექტურ?სა და ?ნტერფე?სებ?ს შესაბამ?სად.

ამ კომპან?ებს ქსელ? ორგან?ზებულ? აქვთ კონკრეტულ რეგ?ონშ? და მათ? შემოსავლებ? უმეტეს შემთხვევაშ? შეადგენს ბაზრ?ს მსხვ?ლ? მოთამაშეებ?ს შემოსავლებ?ს 1%-საც კ?, თუმცა მათ მ?ერ დაფარულ?ა ?ს დასახლებულ? პუნქტებ? და სოფლებ?, სადაც ხშ?რ შემთხვევაშ? არ არ?ს წარმოდგენ?ლ? არცერთ? სხვა ოპერატორ? და არ არსებობს ხელმ?საწვდომ? ალტერნატ?ვა ჩვენ? ქვეყნ?ს მოსახლეობ?სთვ?ს. მათ? მწ?რ? ფ?ნანსურ? რესურს? შეუძლებელს ხდ?ს შესრულდეს კანონპროექტშ? გაწერ?ლ? ვალდებულებებ?.

მოსალოდნელ?ა, რომ მც?რე ტელეკომ ოპერატორებ?ს დ?დ? უმეტესობა ვერ შეასრულებს დღეს არსებულ პროექტშ? არსებულ მოთხოვნებს ვერც ფ?ნანსურ? და ვერც არსებულ? საკადრო რესურს?ს პ?რობებშ?. გასაწევ? ხარჯებ? სატელეკომუნ?კაც?ო კომპან?ამ ხომ უნდა „ამო?ღოს“ მომხმარებლ?სგან. შესაბამ?სად, ამ ცვლ?ლებებ?ს შედეგად, მც?რე მასშტაბ?ს ეფექტ?ს გამო, გაძვ?რდება მომსახურება და ე.?. ეს ყველაფერ? დააწვება ?სევ ბოლო მომხმარებელს.

კანონპროექტ?ს შესაბამ?სად, დადგენ?ლ? რეგულაც?ებ?თ, ოპერატორებ?, სააგენტოს მ?ერ განსაზღვრულ? აპარატურ?ს და პროგრამულ? უზრუნველყოფ?ს შეძენ?ს გარდა, ასევე ვალდებულებ? ?ქნებ?ან უსასყ?დლოდ გასწ?ონ სააგენტოს აპარატურ?ს თანალოკაც??ს მომსახურება. მც?რე და საშუალო ზომ?ს სატელეკომუნ?კაც?ო ოპერატორებ?, საწყ?ს ეტაპზე მ?ნ?მალურ? დანახარჯებ?თ ახორც?ელებენ ოპერ?რებას. ამგვარ ოპერატორებს საწყ?ს ეტაპზე მხოლოდ რამდენ?მე ათეულ? ან თუნდაც ასეულ? აბონენტ? ჰყავს, ქსელ? ?აფ? კაპ?ტალურ? დანახარჯებ?თ ?ქმნება და შემოსავალ? მ?ნ?მალურ?ა. ?მ შემთხვევაშ? თუ მას დაეკ?სრება კანონპროექტშ? წარმოდგენ?ლ? ვალდებულებებ?, გაურკვეველ? და არაპროგნოზ?რებად? ბ?ზნეს რ?სკებ?ს და გაურკვეველ? სამომავლო ხარჯებ?ს გამო, ამგვარ? პროვა?დერ?სთვ?ს არ ?ქნება სა?ნტერესო გაფართოება და ამ ვალდებულებებ?ს დაკ?სრება კ?დევ ერთ? ნაბ?ჯ?ა ?მ?საკენ, რომ მთლ?ანად და?ხუროს მც?რე და საშუალო ბ?ზნეს?. მათ? უმეტესობ?ს მ?ერ ეს ?ნ?ც?ატ?ვა აღქმულ? ?ყო, როგორც პ?რდაპ?რ? დარტყმა საკომუნ?კაც?ო ბ?ზნესზე. გარდა აღნ?შნულ?სა, მათ? მოწყობ?ლობებ? და ქსელ?ს სხვადასხვა ელემენტ? ხშ?რ შემთხვევაშ? განთავსებულ?ა დაქ?რავებულ და შეზღუდულ? მოცულობ?ს მც?რე ფართზე, რომლ?ც შესაბამ?სად სასყ?დლ?ან?ა და, რაც მთავარ?ა, მ?ს? მესამე პ?რებ?სთვ?ს გადაცემა შეზღუდულ?ა ობ?ექტურ? მ?ზეზებ?ს გამო. მც?რე ოპერატორებ?სთვ?ს უსასყ?დლოდ სააგენტოს აპარატურ?ს განთავსებ?ს ვალდებულებ?ს დაკ?სრება კ?დევ უფრო გაურთულებს ოპერ?რებას და მათ ბაზრ?დან გაძევებას გამო?წვევს. ამავდროულად, აპარატურ?ს განთავსებ?ს ადგ?ლებშ?, განსაკუთრებ?თ რეგ?ონებშ? არსებობს ელექტროენერგ??ს მ?წოდებ?ს პრობლემა, რომელ?ც სამწუხაროდ ვერ მოუგვარდა, რ?ს გამოც ოპერატორებს უწევთ მუდმ?ვ? დენ?ს წყაროს ორგან?ზება და აპარატურ?ს და მოწყობ?ლობებ?ს შეძენა მხოლოდ მათთვ?ს საკმარ?ს? ს?მძლავრეებ?თ.

 

 

 

 

 

საქართველოს მც?რე და საშუალო სატელეკომუნ?კაც?ო ოპერატორებ?ს ასოც?აც??ს განცხადება ე.წ. „ფარულ? მოსმენებ?ს“ კანონმდებლობაშ? შესატან ცვლ?ლებებთან დაკავშ?რებ?თ

„ელექტრონულ? კომუნ?კაც?ებ?ს შესახებ“ საქართველოს კანონშ? დაგეგმ?ლ? ცვლ?ლებებ?თ დგ?ნდება ბაზარზე შემოსვლ?ს დამატებ?თ? ბარ?ერებ?. ?მ?სთვ?ს რომ პ?რმა გა?აროს ავტორ?ზაც?ა მას უნდა ჰქონდეს უფლებამოს?ლ? ორგანოს – სააგენტოს მ?ერ გაცემულ? წ?ნასწარ? დასკვნა კომუნ?კაც??ს რეალურ დროშ? მ?წოდებ?ს სტაც?ონარულ? ტექნ?კურ? შესაძლებლობ?ს მოთხოვნ?ს სრულ? ან ნაწ?ლობრ?ვ? დაკმაყოფ?ლებ?ს შესახებ.

პრობლემურ რეგულაც?ებ?ს კატეგორ??ს საკ?თხებს უნდა მ?ვაკუთვნოთ ასევე სააგენტოს უფლებამოს?ლება მოახდ?ნოს საქართველოს კომუნ?კაც?ებ?ს მარეგულ?რებელ? ეროვნულ? კომ?ს??ს მ?ერ გამოყოფ?ლ? რად?ო ს?ხშ?რეებ?ს მართვა კონტროლ? და უსაფრთხოება, რადგან გაურკვეველ?ა რა მეთოდებ?თ და რა მ?ზნებ?თ მოხდება აღნ?შნულ? ს?ხშ?რეებ?ს კონტროლ?. ასევე გაურკვეველ?ა სააგენტოს, როგორც ლ?ცენზ??ს გამცემ? ორგან?ზაც??ს უფლებამოს?ლება ელექტრონულ? კომუნ?კაც?ებ?ს მონ?ტორ?ნგ?ს ს?სტემებ?ს დამზადებ?ს, ?მპორტ?ს ან ექსპორტ?ს ლ?ცენზ?რებ?ს კუთხ?თ, როდესაც დღეს თავად ოპერატორებ? ამზადებენ პროგრამულ პროდუქტს და ?ყენებენ საკუთარ? მ?ზნებ?სთვ?ს.

მკაცრ?ა სანქც?ებ?ს ოდენობებ? სააგენტოს მოთხოვნებ?ს და ვალდებულებებ?ს შეუსრულებლობ?სთვ?ს. წერ?ლობ?თ გაფრთხ?ლებ?ს შემდეგ, მარეგულ?რებლ?ს მ?ერ შესაძლოა მოხდეს ოპერატორ?ს დაჯარ?მება 30000, 90 000 და 200 000 ლარ?თ, ხოლო საბოლოოდ შესაძლოა ა?კრძალოს ოპერატორ?ს საქმ?ანობ?ს უფლება. დღეს არსებულ? მდგომარეობ?თ, მხოლოდ მსხვ?ლ ოპერატორებს აქვთ შესაძლებლობა რომ და?ცვან წარმოდგენ?ლ? კანონპროექტ?თ განსაზღვრულ? ვალდებულებებ?, შესაბამ?სად ეს გამო?წვევს მც?რე ოპერატორებ?ს უმეტესობ?ს გაკოტრებას და ბაზრ?დან გასვლას პ?რველ?ვე სანქც?ებ?ს გამოყენებ?ს შემდგომ, ხოლო მეორეს მხრ?ვ, ?მ შემთხვევაშ? თუ სანქც?ებ?ს მ?ზან?ა არა ბაზრ?ს სრულ? მონოპოლ?ზაც?ა არამედ კანონ?ს აღსრულება, სანქც??ს თანხებ? უნდა ?ყოს ბრუნვაზე მ?ბმულ? რაც კონვე?რულ?ცაა და სამართლ?ან?ც.

მ?ვმართავთ თხოვნ?თ საქართველოს პარლამენტ?ს ?ურ?დ?ულ კომ?ტეტს არ მოხდეს ამ კანონპროექტებ?ს განხ?ლვა დაჩქარებულ? წეს?თ, შექმნათ სამუშაო ჯგუფ? და ჩაგვრთოთ მც?რე და საშუალო სატელეკომუნ?კაც?ო ბაზრ?ს მოთამაშეებ?, ჩვენ? ასოც?აც?ა და სხვა და?ნტერესებულ? პ?რებ? ამ კანონპროექტ?ს პაკეტებ?ს განხ?ლვ?ს პროცესშ?, ჩვენ? არგუმენტებ?ს წარმოსადგენად და დასასაბუთებლად, რადგან არსებულ? რედაქც?ა მო?ცავს სამართლებრ?ვ, ეკონომ?კურ და ტექნ?კურ რ?სკებს ბაზრ?ს მოთამაშეებ?სთვ?ს და საბოლოოდ ბაზრ?ს მდგრად? განვ?თარებ?სთვ?ს.