"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

კონტაქტი: ზესტაფონი ავტოსადგურის მეორე სართული.t 557792792,0790792792,593127788
0

ცვლილელები

    თარიღი: 14-06-2016, 00:05

ბრძანება1-5

უკაბელო ინტერნეტით მომსახურების ხელშეკრულებაში ცვლილელების შესახებ

(შესყიდვის გარეშე)

 


        უკაბელო ინტერნეტითმომსახურებისხელშეკრულების 4 თავში შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

 

4.1.1. აბონენტის მიერ, ინტერნეტის მესამე პირისთვის მიწოდებას კომპანიასთან წერილობითი შეთანხმების გარეშე, „აირმაქსი“ განიხილავს როგორც მომსახურეობის უკანონოდ დატაცებას ანაზღაურების გარეშე და აბონენტს დაეკისრება ჯარიმა 500 ლარის ოდენობით!ხოლო ინტერნეტმომსახურეობა შეუწყდება ჯარიმის გადახდამდე!მესამე პირისთვის მიუწოდებლობის  შესახებ პირობის შესრულება ეკისრება აბონენტს.

0

ცვლილება ხელშეკრულებაში

    თარიღი: 28-11-2014, 15:41

ბრძანება1-4

უკაბელო ინტერნეტით მომსახურების ხელშეკრულებაში ცვლილელების შესახებ

(შესყიდვის გარეშე)

 


        უკაბელო ინტერნეტითმომსახურებისხელშეკრულების 5.5 პუქტში შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

 

5.5.აბონენტს არ აქვს უფლება გათიშოს ინტერნეტმოსახურეობა 60 კალენდალური დღეზე მეტი მიმდევრობით გადაუხდელობის გამო.თუ აბონენტი გადააცილებს ამ ვადას ,მაშინ კომპანია იტოვებს უფლებას გადაახდევინოს მასსერვისის შენარჩუნებისღირებულება 5(ხუთი) ლარი  ყოველ გადაცილებულ 30 დღეზე ,იმ შემთხვევაში  თუ არ მოხდება აპარატურის ამოღება კომპანიის მიერ.

0

ცვლილება ხელშეკრულებაში

    თარიღი: 28-11-2014, 15:37

ბრძანება1-3

უკაბელო ინტერნეტით მომსახურების ხელშეკრულებაში ცვლილელების შესახებ

(შესყიდვის გარეშე)

 


        უკაბელო ინტერნეტითმომსახურებისხელშეკრულების 5.3 პუქტში შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

 

 

     5.3.აბონენტი ვალდებულია მოწყობილობების დაზიანების შემთხვევაში აუნაზღაუროს კომპანიას მიყენებული ზარალი 200(ორასი) ლარის ოდენობით კომპანიის კუთვნილ ვებგვერდზე მითითებული ანგარიშზეთანხის ჩარიცხვის გზით.აბონენტს უფლება აქვს შეისყიდოს ცხრილი 1-ში მოცემული მოწყობილობები თუ ის დამატებით გადაიხდის ღირებულებას 70(სამოცდაათი) ლარის ოდენობით.

 

0

ცვლილება ხელშეკრულებაში

    თარიღი: 20-11-2014, 15:05

ბრძანება1-2

უკაბელო ინტერნეტით მომსახურების ხელშეკრულებაში ცვლილელების შესახებ

 


        უკაბელო ინტერნეტითმომსახურებისხელშეკრულების 4.6 პუქტში შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

        4.6.ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 6(ექვსი)თვის განმავლობაში.ხელშეკრულება ითვლება ავტომატურად გაუქმებულად თუ აბონენტი 18 თვის      განმავლობაში არ გააქტიურებს ინტერნეტმომსახურეობას.

0

ცვლილება ხელშეკრულებაში

    თარიღი: 1-08-2012, 21:39

ბრძანება 1-1

უკაბელო ინტერნეტითმომსახურებისხელშეკრულებაში ცვლილელების შესახებ


უკაბელო ინტერნეტითმომსახურებისხელშეკრულების 2.4 პუქტში შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

2.4. ინტერნეტმომსახურეობის თვიური„სააბონენტო გადასახადის” ვადებში გადაუხდელობის გამო გამოწვეული ინტერნეტმომსახურეობის შეჩერების პერიოდში ,აბონენტს არ დაერიცხება სააბონენტო გადასახადი.