"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » საბუთები » ცვლილება ხელშეკრულებაში
0

ცვლილება ხელშეკრულებაში

    თარიღი: 28-11-2014, 15:37

ბრძანება1-3

უკაბელო ინტერნეტით მომსახურების ხელშეკრულებაში ცვლილელების შესახებ

(შესყიდვის გარეშე)

 


        უკაბელო ინტერნეტითმომსახურებისხელშეკრულების 5.3 პუქტში შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

 

 

     5.3.აბონენტი ვალდებულია მოწყობილობების დაზიანების შემთხვევაში აუნაზღაუროს კომპანიას მიყენებული ზარალი 200(ორასი) ლარის ოდენობით კომპანიის კუთვნილ ვებგვერდზე მითითებული ანგარიშზეთანხის ჩარიცხვის გზით.აბონენტს უფლება აქვს შეისყიდოს ცხრილი 1-ში მოცემული მოწყობილობები თუ ის დამატებით გადაიხდის ღირებულებას 70(სამოცდაათი) ლარის ოდენობით.