"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

Airmax.GE » საბუთები » ცვლ?ლება ხელშეკრულებაშ?
0

ცვლ?ლება ხელშეკრულებაშ?

    თარიღი: 28-11-2014, 15:37

ბრძანება1-3

უკაბელო ?ნტერნეტ?თ მომსახურებ?ს ხელშეკრულებაშ? ცვლ?ლელებ?ს შესახებ

(შესყ?დვ?ს გარეშე)

 


        უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?სხელშეკრულებ?ს 5.3 პუქტშ? შევ?დეს ცვლ?ლებებ? და ჩამოყალ?ბდეს შემდეგნა?რად: 

 

 

     5.3.აბონენტ? ვალდებულ?ა მოწყობ?ლობებ?ს დაზ?ანებ?ს შემთხვევაშ? აუნაზღაუროს კომპან?ას მ?ყენებულ? ზარალ? 200(ორას?) ლარ?ს ოდენობ?თ კომპან??ს კუთვნ?ლ ვებგვერდზე მ?თ?თებულ? ანგარ?შზეთანხ?ს ჩარ?ცხვ?ს გზ?თ.აბონენტს უფლება აქვს შე?სყ?დოს ცხრ?ლ? 1-შ? მოცემულ? მოწყობ?ლობებ? თუ ?ს დამატებ?თ გადა?ხდ?ს ღ?რებულებას 70(სამოცდაათ?) ლარ?ს ოდენობ?თ.