"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

კონტაქტი: ზესტაფონი ავტოსადგურის მეორე სართული.t 557792792,0790792792,593127788
0

ჭ?ათურა ა?რმაქს?ს დაფარვ?ს ზონაშ?ა

    თარიღი: 29-06-2015, 16:52

ჭ?ათურ?ს რა?ონ? ჩვენს დაფარვ?ს ზონაშ?

''ა?რმაქს?" კვლავ ახორც?ელებს ?ნვესტ?ც?ებს . ამჟამად ?გ? მ?მართულ? ?ქნა ჭ?ათურ?ს და საჩხერ?ს რა?ონებ?ს დასაფარად. უკვე ამოქმედდება საბაზო სადგურ? ქ.ჭ?ათურაშ?, რაც საშუალებას მ?ცემს ჭ?ათურ?ს რა?ონ?ს მოსახლობას ჩაერთონ ჩვენ ქსელშ?.ზაფხულ?ს ბოლომდე ამუშავდება კ?დევ 3 საბაზო სადგურ? ,რ?ს შედეგადაც და?ფარება ჭ?ათურ?სა და საჩხერ?ს რა?ონ?ს 80%.0

მალე ჭ?ათურ?ს რა?ონ? ჩვენს დაფარვ?ს ზონაშ?

    თარიღი: 10-06-2015, 07:33

მალე ჭ?ათურ?ს რა?ონ? ჩვენს დაფარვ?ს ზონაშ?

''ა?რმაქს?" კვლავ ახორც?ელებს ?ნვესტ?ც?ებს . ამჟამად ?გ? მ?მართულ? ?ქნა ჭ?ათურ?ს და საჩხერ?ს რა?ონებ?ს დასაფარად. ?ვნ?ს?ს ბოლოს ამოქმედდება საბაზო სადგურ? ქ.ჭ?ათურაშ?, რაც საშუალებას მ?ცემს ჭ?ათურ?ს რა?ონ?ს მოსახლობას ჩაერთონ ჩვენ ქსელშ?.ზაფხულ?ს ბოლომდე ამუშავდება კ?დევ 3 საბაზო სადგურ? ,რ?ს შედეგადაც და?ფარება ჭ?ათურ?სა და საჩხერ?ს რა?ონ?ს 80%. 

0

შორაპან? უკვე 100%?თ დაფარულ?ა

    თარიღი: 30-05-2015, 14:59

შორაპან? უკვე 100%?თ დაფარულ?ამალე!!!

უკვე ჭ?ათურ?ს,საჩხერ?ს და მათ რა?ონშ? შემავალ? სოფლებ?ს 80% ა?რმაქს?ს დაფარვ?ს ზონაშ? ?ქნება!

0

ახალ? საბაზო სადგურებ? ?ლემშ? და ბაღდათშ?

    თარიღი: 13-05-2015, 15:58

ახალ? საბაზო სადგურებ? ?ლემშ? და ბაღდათშ?

   ამუშავდა ახალ? საბაზო სადგურ? სოფელ ?ლემშ?. დღე?დან სოფელ ?ლემ?ს და მ?ს? მ?დებარე სოფლებ?ს მოსახლეობას უკვე აქვთ საშუალება მ??ღონ მაღალს?ჩქარ?ან? ?ნტერნეტ?.

   ასევე ახალ?,რ?გ?თ მესამე  საბაზო სადგურ? ჩა?რთო ქალაქ ბაღდათშ? ,რომელ?ც გააუმჯობესებს დაფარვას და ხარ?სხს.ეტაპობრ?ვად მოხდება ?მ ძველ? აბონენტებ?ს გადაყვანა ახალ სადგურზე,ვ?საც პრობლემა შეექმნა ჯეოსელ?ს ანძ?ს ჩამ?ფარებ?ს გამო.

    რამოდენ?მე დღეშ? ამუშავდება საბაზო სადგურებ? შორაპანასა და შროშაშ?


 

0

მალე

    თარიღი: 2-04-2015, 21:19

მალე ?ლემ?,შროშა,შორაპან?,უბ?სა და წევა ჩვენს დაფარვ?ს ზონაშ?


 

 

0

ბაღდათშ? ახალ? საბაზო სადგურ? ამუშავდა

    თარიღი: 22-02-2015, 23:49

                                                                                    ბაღდათშ? ახალ? საბაზო სადგურ? ამუშავდება


  მალე ბაღდათშ? კ?დევ ერთ? საბაზო სადგურ? შევა ექსპლუატაც?აშ?.ჩვენს ერთ-ერთ გადამცემ ანტენას, რომელ?ც მდებარეოს სოფელ დ?მშ? და ემსახურება დ?მსა და ბაღდათს ჯეოსელმა ჩამოაფარა ახლად აშენებულ? 40 მეტრ?ან? ანძა ,რამაც ზოგ?ერთ აბონენტთან გამო?წვ?ა ?ნტერნეტ?ს ხარ?სხ?ს დავარდნა.

     ჩვენმა ტექნ?კურმა ჯგუფმა სასწრაფოდ მო?ძ?ა და შე?სყ?და მ?წა ახალ? საბაზო სადგურ?სათვ?ს ,რათა მოხდეს აბონენტებ?ს ახალ ანძაზე გადართვა, რაც ჩვეულ რეჟ?მშ? აღადგენს ?ნტერნეტმომსახურეობ?ს ხარ?სხს. ამჟამად მ?მდ?ნარეობს ანძ?ს დამონტაჯებ?ს სამუშაოებ? და სავარაუდოთ 1 თვეშ? ?გ? ექსპლუატაც?აშ? გაეშვება.


ბაღდათშ? ახალ? საბაზო სადგურ? ამუშავდა

 

  2014 წლ?ს 11 სექტემბერს ქალაქ ბაღდათშ? "ა?რმაქსმა" ექსპლუატაც?აშ? გაუშვა ახალ? საბაზო სადგურ?.ახალ? საბაზო სადგურ?ს ამუშავება  გაზრდ?ს ბაღდათ?სა და მ?ს? გარშემო მდებარე სოფლებშ? დაფარვ?ს ზონას, რაც თავ?სმხრ?ვ ა?სახება აბონენტებთან ?ნტერნეტ?ს ხარ?სხ?ს მომატებაზე.

     "ა?რმაქს?" კვლავ აგრძელებს სხვა საბაზო სადგურებ?ს მშენებლობას.


 

 

0

ცვლ?ლებებ? 1 მარტ?დან

    თარიღი: 19-02-2015, 15:32

ფასდაკლება    35 ლარ?ან? პაკეტ?  30 ლარად     --------------             1 მარტ?დან

 

WIFI -ს ჩართვ?ს შესაძლებლობა ყველა პაკეტზე  --------------            1 მარტ?დან

?ურ?დ?ულ? პ?რებ?ს გარდა

0

არალ?ცენზ?რებულ? ტრან?ტ?

    თარიღი: 10-08-2014, 21:20

არალ?ცენზ?რებულ? ტრანზ?ტულ? მაუწყებლობ?ს გამო მარეგულ?რებელმა კომ?ს?ამ მოგვმართა, რომ დაგვებლოკა ვებ გვერდ? adjaranet.com

 

ამჟამად აღნ?შნულ? სა?ტ? დაბლოკ?ლ?ა.

0

მალე

    თარიღი: 17-03-2014, 23:55

            ჩვენ ქსელს მალე ახალ? საბაზო სადგურ? დაემატება

 

 

 

                                      

 

 

 

ა?რმაქს? გაზაფხულ?ს დადგომასთან ერთად კვლავ გააქტ?ურდა და  და?წყო ქსელ?ს მოდერნ?ზება-განვ?თარებ?ს ახალ? ეტაპ?.2014 წლ?ს დასაწყ?სშ? ჩვენ უკვე მოვახერხეთ ნაწ?ლობრ?ვ შეგვეცვალა მაგ?სტრალურ? ხაზებ?ს ნაწ?ლ?,რამაც უკვე გააუმჯობესა ?ნტერნეტ? მ?წოდებ?ს ხარ?სხ? და სტაბ?ლურობა.ჩვენ შევ?ძ?ნეთ უახლოეს? ტექნოლოგ?ებ?თ დამზადებულ? რამოდენ?მე ანტენა ,რამაც საშუალება მოგვცა გავეტარებ?ნა 4-5 ჯერ მეტ? ტრაფ?კ? რაც აქამდე შესაძლებელ? ?ყო.

   ა?რმაქსმა  აგრეთვე შე?ძ?ნა და დაამონტაჟა ქარ?ს გენერატორ? ვან?ს რა?ონ?ს სოფელ უხუთშ?.ამან კ? სტაბ?ლურ? გახადა ელექტროენერგ??ს მ?წოდება სადგურ?სთვ?ს.მოგეხსენებათ აღნ?შნულ? სადგურ?ს აბონენტებს  დეკემბრ?ს თვეშ? რამოდენ?მეჯერ  შეუწყდათ ?ნტერნეტ?ს მ?წოდება .ეს გამოწვეულ? ?ყო ურთულეს? მეტეოროლოგ?ურ? პ?რობებ?ს გამო და ენერგოპროჯორჯ?ამ კვ?რაზე მეტ ხანს ვერ შეძლო ელენერგ??ს მოწოდება.მოგეხსენებათ -10 გრადუსზე აკუმულატორებ?ს დ?დ? ნაწ?ლ?ც გა?ყ?ნა და ყოველ?ვე ამან რთულ ს?ტუაც?აშ? ჩააგდო ა?რმაქს?ს ტექნ?კურ? ჯგუფ?.დღეს კ? ჩვენ უკვე გვაქვს დამატებ?თ? ალტერნატ?ულ? კვებ?ს წყარო რაც საშუალებას  ?ძლევა უფრო სა?მედო გახდეს ჩვენ? მუშაობა.ა?რმაქსმა აგრეთვე დამატებ?თ? კვებ?სთვ?ს შე?ძ?ნა სხვადასხვა საშუალებებ? რაც განაპ?რობებს უფრო სტაბ?ლურ ?ნტერნეტმომსახურეობას.ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ მუშაობას ამ მ?მართულებ?თ და წელს კვლავაა დაგეგმ?ლ? საბაზო სადგურებ?ს ტექნ?კურ? გადახალ?სება.

    მალე გა?შვებს კ?დევ ერთ? საბაზო სადგურ? ზესტაფონ?ს რა?ონ?ს სოფელ როდ?ნაულშ? ,რაც განაპ?რობებს უფრო გავზარდოთ ხარ?სხ? და დაფარვა მ?ს მ?მდებარე სოფლებშ?.ესენ?ა: როდ?ნაულ?,ცხენთარო,სვ?რ?,ჭოგნარ?,ნახშ?რღელე,ს?მონეთ?,ბარდუბან?,ს?ქთარვა,ეწერ? და ა.შ.

   2014 წელს კვლავ ?გეგმება რამოდენ?მე ახალ? საბაზო სადგურ?ს მშენებლობა  რაც განაპ?რობებს უფრო უკეთეს დაფარვას,ხარ?სხს,სტაბ?ლურობა და ს?ჩქარეს.

ა?რმაქს?ს ადმ?ნ?სტრაც?ა

0

ს?ახლე

    თარიღი: 18-10-2013, 17:03

   კომპან?ა "ა?რმაქს?" განაგრძობს ქსელ?ს განვ?თარებას. ჩვენ დაფარვ?ს ზონას შემოუერთდა ქალაქ? ქუთა?ს?,წყალტუბო,ხონ? და მ?მდებარე სოფლებ?.

     ჩვენ 2014 წლ?ს გაზაფხულ?დან კვლავ გავაგრძელებთ დაფარვ?ს ზონ?ს გაზრდას.2014 წლ?დან კომპან?ა აპ?რებს შეცვალოს მაგ?სტრალურ? არხებ? და ჩაანაცვლოს ?ს უახლოეს? ტექნოლოგ?ებ?თ, რაც კ?დევ უფრო გაზრდ?ს ?ნტერნეტ?ს მ?წოდებ?ს ხარ?სხს.დარჩ?თ ჩვენთან და მ??ღეთ მუდვ?დათ განვ?თარებად? ქსელ?დან უმაღლეს? ხარ?სხ?ს მომსახურეობა.