"აირმაქსი" არის ინტერნეტ ოპერატორი,რომელიც WIFI და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტექნოლოგიის გამოყენებით საქმიანობას ახორციელებს იმერეთში, კერძოდ ზესტაფონის,თერჯოლის,ბაღდათის,ვანის,წყალტუბოს,ხონის,სამტრედიის,ხარაგაულის,ჭიათურის,საჩხერის რაიონებში და მიმდებარე სოფლებში. ჩვენ საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტმომსახურეობა Ubiquiti,mikrotik,bdcom მოწყობილობების საშუალებით,რაც სტაბილური და მაღალსიჩქარიანი კავშირის გარანტიაა

კონტაქტი: ზესტაფონი ავტოსადგურის მეორე სართული.t 557792792,0790792792,593127788
0

რატომ უნდა ავ?რჩ?ოთ "ა?რმაქს?"?!

    თარიღი: 31-07-2013, 00:19


რატომ უნდა ავ?რჩ?ოთ "ა?რმაქს?"?!

 

    კომპან?ა ა?რმაქს? უკვე დ?დ? ხან?ა აკავშ?რებს ყველაზე მ?უწვდომელ ადგ?ლებს მსოფლ?ო ქსელთან,ჩვენ ერთერთ? პ?ონერებ? ვ?ყავ?თ ,რომლებმაც მ?ლ?არდ?ან კომპან?ებ?ს გვერდ?ს ავლ?თ უკეთეს? მომსახურეობა შევთავაზეთ საზოგადოებას ,ვ?დრე ამ ორგან?ზაც?ებმა.რამაც გამო?წვ?ა ფასებ?ს მკვეთრ? დაცემა ?ნტერნეტ ბაზარზე,მომსახურეობ?ს გაუმჯობესება კ? დღ?თ?დღე ?გრძნობა.

    პ?რველად არაოფ?ც?ალურად ჩვენ გავეშვ?თ ("სვ?რ?ნეტ?"სატესტო რეჟ?მშ?)  2011 წლ?ს 16 მარტს ოფ?ც?ალურად კ? 2011 წლ?ს 1 სექტემბერს. მას მერე თ?თქმ?ს 2,5 წელ? გავ?და და სტატ?სტ?კ?თ საერთო გათ?შვებ?ს დრო 1000 დღ?ს განმავლობაშ? არ აღემატება 30 საათს.სხვა ოპერატორებთან შედარებ?თ არ ვარეკლამებთ  მაღალ ს?ჩქარეებს ,სამაგ?ეროდ ვაწვდ?თ ?მას 100%?თ რასაც ვპ?რდებ?თ.

   ?ნდ?ვ?დუალურ?,ადგ?ლობრ?ვ? დაზ?ანებ?ს დროს თუ არ ხერხდება აბონენტ?სთვ?ს დ?სტანც?ურად დახმარება ,ტექნ?კურ? წარმომადგენელ? მაქს?მუმ 3 დღ?ს განმავლობაშ?ა აკ?თხავს აბონენტს ადგ?ლზე და უსასყ?დლოთ ახდენს შეკეთებას,თუ რა თქმა უნდა ეს დაზ?ანება კომპან??ს მ?ერ მ?წოდებულ მომსახურეობას ან მოწყობ?ლობას ეხება.

    ახალ? აბონენტ? ჩართვ?სას ?ხდ?ს ანტენ?ს ღ?რებულებას და ეს ანტენა მ?ს საკუთრებაშ? გადად?ს,რაც კ?დევ ერთ? პლ?უს?ა. რადგან აბონენტს ნებ?სმ?ერ დროს შეუძლ?ა გადავ?დეს სხვა ქსელზე.ანტენ?ს თანხ?ს გადახდ?სას გა?თვალ?სწ?ნეთ რომ ჩვენ? კომპან?ა 30 დღ?ან ?ნტერნეტმომსახურეობას ჩუქნ?ს აბონენტს.სხვა პროვა?დერებ? კ? კლ?ენტს ახდევ?ნებენ თ?თქმ?ს ?გ?ვე თანხას და უწერენ თხოვებ?ს ხელშეკრულებას.ანუ თუ აბონენტს მოუნდება სხვა ქსელშ? ჩართვა პროვა?დერ? მას ემუქრება რომ წა?ღებს ანტენას.

      ჩვენ ვაძლევთ ანტენ?ს გარანტ?ას კლ?ენტს,სხვა პროვა?დერებ? კ? პ?რ?ქ?თ,ხელშეკრულებაშ? კლ?ენტს უწესებენ მოთხოვნებს რომ თუ ანტენა გაფუჭდება კლ?ენტმა თავად უნდა აანაზღაუროს პროვა?დერ?ს ქონებ?ს ღ?რებულება.

 

     ჩვენ ვმუშაობთ ხარ?სხზე და ეს მ?მართულება ავ?რჩ?ეთ,რამაც აბსოლუტურად გაამართლა.დღესდღეობ?თ თვეშ? ,ჩვენს ქსელშ? 30 დან 60 აბონენტამდე ?რთვება ,წამსვლელებ?ს რაოდენობა კ? თ?თქმ?ს ნულ?ს ტოლ?ა.

   სწორ? მენეჯმენტ? ჩვენ საშუალებას გვაძლევს ვ?ყოთ მუდმ?ვ? განახლებ?ს რეჟ?მშ? ბოლო 2თვეშ? ჩვენ გავფართოვდ?თ და ახლა უკვე ვან?ს და ხარაგაულ?ს სოფლებსაც ვფარავთ,გა?ხსნა ოფ?ს? ქუთა?სშ? ჭავჭავაძ?ს 12 შ?.გვაქვს ცხელ? ხაზ? და ტექნ?კურ? ჯგუფ? რომელ?ც მუდმ?ვად მზადყოფნაშ?ა აღმოფხვრას დაზ?ანება.

 კომპან?ა მომავალშ?ც არ აპ?რებს გაჩერებას და ჩვენ? ქსელ? კვლავ განაგრძობს განვ?თარებას,როგორც დაფარვ?ს ასევე ტექნ?კურ? აღჭურვ?ს განახლებ?ს მხრ?ვ.

  ასე რომ სანამ გადაწყვეტთ ვ?ს მ?მართოთ ჯერ კარგათ აწონდაწონეთ და შემდეგ მ??ღეთ გადაწყვეტ?ლება.

  


გ?სურვებთ წარმატებებს

კომპან?ა "ა?რმაქს?"

0

დაფარვ?ს ზონა გა?ზარდა

    თარიღი: 30-06-2013, 17:24

 

ჩვენ? ქსელ? გაფართოვდა!!!

ექსპლუატაც?აშ? გაეშვა 2 საბაზო სადგურ?:

1. ბაღდათ?ს რა?ონ? სოფელ წ?თელხევშ?

2.ვან?ს რა?ონ? სოფელ უხუთშ?


 დაფარვ?ს ზონაშ? მოექცა ბაღდათ?სა და ვან?ს რა?ონებ?ს დასახლებულ? ტერ?ტორ?ებ?ს 80%. აგრეთვე თ?თქმ?ს მთლ?ანად და?ფარება წყალტუბოს რა?ონ?ს ?ს სოფლებ? ,რომლებ?ც მდებარეობს ქუთა?ს?ს სამხრეთ?თ.დაფარვ?ს ზონაშ? ხვდება სამტრედ??ს რა?ონ?ს რამოდენ?მე სოფელ?ც.

 

აგვ?სტოდან თქვენ მოგემსახურებათ კ?დევ ერთ? ოფ?ს? ,ამჟამად უკვე ქ.ქუთა?სშ?. 

 


0

ხარაგაულ?ს რა?ონ? ა?რმაქს?ს ქსელშ? ჩა?რთო

    თარიღი: 27-03-2013, 23:09

 

ხარაგაულ?ს რა?ონ? უკვე დაფარვ?ს  ზონაშ?ა

 

 

 

 ჩვენ? დაფარვ?ს ზონა ფართოვდება! ჩა?რთო  საბაზო სადგურ? ხარაგაულ?ს რა?ონ?ს ტერ?ტორ?აზე,რაც საშუალებას მ?სცემს მოსახლეობას მ??ღოს მაღალს?ჩქარ?ან? ?ნტერნეტ? ?სეთ ადგ?ლებშ?, სადაც აქამდე ამ?ს შესაძლებლობა არ ?ყო.ეს სოფლებ?ა:

ჩხერ?,ღვერკ?,უჩამეთ?,ხორ?თ?,სარგვეშ?,ხემაღალ?,ლაშეს ?გორეთ?,კ?ცხ?,აჭარა,დ?დ? განთ?ად?,შროშა (მაღალ ადგ?ლებშ?),ბაბ?,ვარძ?ა,ლახუნდარა,მწყერ?სც?ხე,ზედა წევა,ზედა წ?ფლავაკე,წყალაფორეთ? და ა.შ

დაწვრ?ლებ?თ ?ნფორმაც??სთვ?ს დარეკეთ 593 12 77 88

 

 

 

ხარაგაულ?ს რა?ონ?  ა?რმაქს?ს ქსელშ? ჩა?რთო

 

 

 

 

0

აქც?ებ?ს ბუმ?

    თარიღი: 30-01-2016, 23:34

 

 

 

 

 

 

  

 

0

ა?რმაქს?

    თარიღი: 5-04-2012, 01:07